جلسه اعضاء ستاد سالم سازی اجتماعی شهر باغستان روز شنبه 93/02/20  در دفتر امام جمعه برگزار گردید.