جلسه ماهیانه  علماء محترم شهر باغستان با امام جمعه محترم برگزار گردید.