هر هفته به منظور  رفاه حال نمازگزاران ،مهد آدنیه جهت نگهداری از فرزندان مومنین حاضر در نماز تشکیل می شود.