جهت هرچه منظم تر برگزار شدن نماز جمعه و رفاه حال نمازگزاران ، مهد آدینه به منظور  نگهداری از فرزندان مومنین در هنگام برگزاری نماز عبادی سیاسی جمعه هر هفته تشکیل می شود.