جلسه ستاد سالم سازی در دفتر امام جمعه باغستان برگزار شد.