جلسه ستاد نظارت مردمی خواهران در دفتر امام جمعه باغستان برگزار شد: